Standard tjenestevilkår for VestforBergen.no (VFB)

 

Generelt

Disse standard tjenestevilkårene («Tjenestevilkårene») gjelder for bruk av nettportalen VestforBergen.no , nettportal for reiseliv og turister for området Askøy og Øygarden.  https://www.vestforbergen.no/ («Tjenester»). Ved å ta Tjenesten i bruk anses Tjenestevilkårene akseptert. Tjenesten leveres av Hordanett.no ("Org.nr: 985 033 307"). Som "Kunde" anses den juridiske enhet som benytter Tjenesten.

Tjenesten

Tjenesten gjøres tilgjengelige for Kunden gjennom en webleser med pålogging ved hjelp av brukernavn og passord. ( Oppføring Gratis eller Premium, Kalender arrangementer, tilbud )

Enkelte funksjoner i Tjenesten kan kreve betaling. Dette håndterer kunden selv via egen admin.

Tjenesten er nettbasert". VestforBergen vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å sikre best mulig oppetid og funksjonalitet for Tjenesten, men gir ingen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil eller driftsavbrudd.

VestforBergen.no forbeholder seg retten til å gjøre endringer og oppdateringer i Tjenesten, herunder foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, etter eget skjønn og uten forpliktelser eller ansvar overfor Kunden. 

Kundens ansvar for sikkerhet og bruk

All bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av egne data, og for å oppfylle gjeldende regnskapslovgivning. Kunden er ansvarlig for å kontrollere dokumentasjon og resultater generert i Tjenesten. Kunden skal ikke forstyrre eller avbryte integriteten eller funksjonaliteten i Tjenesten, herunder ved å laste opp eller distribuere filer som inneholder virus eller som på annen måte kan skade Tjenesten, benytte Tjenesten til ulovlige eller skadelige formål eller lagre eller overføre materiale som krenker tredjeparts rettigheter,  forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilhørende systemer og nettverk, eller (vi) selge, videreselge Tjenesten.

Kundens brukertilganger er personlig og kan ikke overlates til andre. Opplysninger om brukernavn og passord skal oppbevares på betryggende måte. Kunden er ansvarlig for enhver bruk, og det er Kundens ansvar å sikre seg mot uautorisert tilgang til Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for å ha kompatibelt brukerutstyr og tilstrekkelig internettkapasitet og -hastighet for at Tjenesten skal fungere optimalt.

Kunden har ansvar for egne data og innhold som publiseres via tjenesten og som er åpen for besøkende på VestforBergen. Eksempel tilbud, arrangementer, åpningstider osv. VestforBergen er på ingen måte ansvarlig for innhold som fører til konsekvenser for bruker/kunde.

Support

Support skjer via epost. VestforBergen svarer så raskt som mulig.

Oppbevaring av data

VestforBergen vil oppbevare Kundens data via CMS systemet Joomla og tilhørende komponenter, herunder innhold tilhørende oppføringer som er lastet opp til og produsert i Tjenesten, på betryggende måte.

VestforBergen fører en kundebase med opplysninger om Kunden, herunder generelle opplysninger og statistikk knyttet til Kundens bruk av Tjenesten. Dette er samme data som kunden selv kan vise via innlogging.

Personvern

VestforBergen behandler personopplysninger knyttet til Kundens brukertilganger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og VestforBergen personvernerklæring, tilgjengelig her. VestforBergen er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

  • VestforBergen skal kun behandle Kundens personopplysninger i den grad det er nødvendig for å sikre  leveranse av Tjenesten, og i tråd med Kundens dokumenterte instrukser og gjeldende personvernlovgivning. VestforBergen kan i denne forbindelse behandle personopplysninger knyttet til Kundens og de dataene Kunden laster opp og genererer i Tjenesten.
  • VestforBergen skal gjennomføre og på forespørsel dokumentere slike tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med gjeldende personvernlovgivning. VestforBergen skal også bistå Kunden med å gjennomføre slike tiltak.
  • Dersom VestforBergen får kjennskap til et brudd på personvernsikkerheten skal VestforBergen uten ugrunnet opphold varsle Kunden om dette i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Kunden er ansvarlig for å sende eventuell melding til Datatilsynet og/eller den registrerte. VestforBergen skal bistå Kunden med å oppfylle de krav som stilles til Kundens håndtering av brudd på personvernsikkerheten.
  • VestforBergen skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden om eventuelle henvendelser fra de registrerte, og skal bistå Kunden med å besvare disse.
  • VestforBergen skal påse at personer som er autorisert til å behandle Kundens personopplysninger, er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt, jf. punkt 8.
  • VestforBergen fraråder personer som har krav til høy personvern å registrere seg som bruker. 

Konfidensialitet

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som er alminnelig kjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol.

Brudd på taushetsplikten anses som vesentlig mislighold av Tjenestevilkårene. Taushetsplikten gjelder også etter at Kundens bruk av Tjenestene er opphørt.

Kommunikasjon og varsler

Generell informasjon om Tjenesten, herunder informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil gis i Tjenesten, på VestforBergen nettside eller på e-post. Varsler som gjelder Kunden spesielt og informasjon av særlig betydning, f.eks. informasjon relatert til sikkerhet og personvern, vil bli sendt på e-post.

Immaterielle rettigheter 

VestforBergen eier alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, herunder kildekode, databaser, design og kompilering av data. Kunden eier rettighetene til egne data og innhold.

Bruksrestriksjoner

Dersom Kunden krenker VestforBergen immaterielle rettigheter eller på annen måte illojalt utnytter sine tilganger på en måte som kan skade Visit Vestlandet.no eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan VestforBergen med umiddelbar virkning stenge tilgangen for den aktuelle brukeren og/eller Kunden. Dersom betalingsmislighold ikke rettes etter mottatt purring og varsel om stenging eller nedgradering, kan Visit Vestlandet stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten gjenåpnes første virkedag etter at VestforBergen har mottatt korrekt betaling.

Bruker har ikke lov å registrere konkurrerende nettside eller tjeneste på VestforBergen - Denne type oppføringer vil bli slettet uten varsel. 

Anonyme brukerkontoer blir slettet eller blokkert. Dette for å sikre kvalitet og seriøsitet av nettsiden.

VestforBergen.no ansvar

Kunden må varsle om feil, mangler.

VestforBergen vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og VestforBergen ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp betalt abonnoment til Tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag (prisavslag). Kunden har ikke rett til reise andre krav mot VestforBergen som følge av feil ved Tjenesten.

VestforBergen er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste eller krav om betaling av skatter eller avgifter. VestforBergen erstatningsansvar er under alle omstendigheter oppad begrenset til et beløp tilsvarende ett års vederlag for Kundens bruksrett til Tjenesten.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra VestforBergen side.

Opphør eller nedjustering

Tjenestevilkårene gjelder så lenge Kunden benytter Tjenesten, både gratis og premium.

Kunden velger selv om premium abonnement skal fortsette årlig. Oppføringer nedjusteres automatisk om ikke premium viderføres. 

Ved ønske om å slette brukerkonto må dette gis beskjed til VestforBergen

Endringer

VestforBergen kan endre Tjenestevilkårene når det anses nødvendig. Kunden vil få varsel om endringen.

Lovvalg og tvisteløsning

Tjenestevilkårene skal reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Tjenestevilkårene og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Salten tingrett som verneting.

 

Vedlegg 1: oppføringsvilkår

1. Etablering tilgang

Etablering av tilgang brukeren oppnår til tjenesten ved å registrere oppføring i tjenesten og opprette en personlig brukerkonto med admin rettigheter til egne oppføringer ("Bruker"). Bruker kan registrere hvilke type oppføring  som skal aktiveres for brukeren (Gratis eller Premium ), Bruker kan endre og kan avslutte når som helst. 

2. Priser og betalinger

Etter at brukeren har registrert  oppføring (Gjelder Premium & Premium Profilert) i tjenesten vil det generes betaling som kan gjøres enten via PAYPAL eller faktura via nettbank. 

Vederlaget faktureres som informert når du generere kjøp etter kundens valg for videre ( Premium abb. )

Prisene kan uten varsel justeres ved hvert årsskifte i henhold til endringen i konsumprisindeksen (hovedindeksen). 

3. Betalingsmislighold

Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Manglende betaling kan føre til stenging og avslutning av bruksrett som følge av betalingsmislighold. 

 

Bruk av bilder og video

Opphavsrettighetene til fotografiske verk reguleres av åndsverkloven. Hovedreglene sier at du ikke kan publisere eller bruke bilder som du ikke eier rettighetene til. Fotografen, eller skaperen av verket, er opphavsmann av bildet

Du er ansvarlig for alle bilder og video du laster opp på VFB. Krav som rettes mot VFB som følge av brudd på åndsverkloven vil rettet mot deg eller firma som har lastet opp bilde(r) og eller video uten tillatelse. 

Vi anbefaler å aldri bruke bilder du søker etter i google eller andre søkemotorer. 

Eksempel på hvor du kan laste opp bilder på VFB. Logo, header, galleri m.m i oppføringer, anmeldelser., bilder til arrangementer i kalenderen tilbud m.m

 

Om oss

Formålet med dette nettstedet er å profilere Askøy & Øygarden kommune.

Hordanett.no (org. nr 985 033 307) har etablert vestforbergen.no som Askøy og Øygarden kommune uoffisielle nettportal for å profilere reiselivsnæringen, lokale bedrfter og tjenester m.m. 

Du kan også bruke domenet: visitoygarden.no og sotraportalen.no

Les mer...

 

We use cookies
Vi bruker ( cookies ) informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er essensielle for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne siden og brukeropplevelsen (sporingsinformasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du avviser dem, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet. Valget ditt er aktivt i 365 dager.